Kezdőlap

Mit kínálunk?

Az it-tanfolyam.hu négy fős oktatói csapata szoftver­fej­lesz­tés­hez/prog­ra­mo­zás­hoz és adat­bá­zis-ke­ze­lés­hez kö­tő­dő – kez­dő és ha­la­dó szin­tű – Java esz­kö­zök­re é­pí­tő tan­folya­mo­kat kí­nál a mo­ti­vált ér­dek­lő­dők­nek:

A tan­folya­mok mun­ka mellett el­vé­gez­he­tők. Rész­le­tes le­í­rás és te­ma­ti­ka el­ér­he­tő a fen­ti lin­ke­ken, va­la­mint az es­ti és hét­vé­gi cso­por­tok szer­ve­zé­se a Szervezés la­pon, a konk­rét idő­pon­tok a Jelentkezés la­pon ta­lál­ha­tók. Kér­dé­sek­re a Kapcsolat la­pon ke­resz­tül szí­ve­sen vá­la­szo­lunk.

it-tanfolyam.hu-slide16

 

A projektről

A pro­jekt 2015-ben kez­dő­dött IT Karrier Prog­ram né­ven. 2018 ta­va­szá­tól it-tanfolyam.hu né­ven foly­tat­juk to­vább: a korábbi Java SE mellett to­vábbi két tan­folya­mot is szer­ve­zünk, ak­tu­a­li­zál­tuk a te­ma­ti­ká­kat, bő­vült az ok­ta­tói csa­pat is. Szervezünk évente három rendezvényt és rendszeresen blogolunk róluk: Digitális Témahét, Kutatók éjszakája, Programozási Hét – CodeWeek.eu. Történetünk mérföldköveit felsoroltuk. Partnereinket is bemutattuk.

it-tanfolyam.hu - Partnereink

 

Blogolunk

Szoft­ver­fej­lesz­tés­hez, prog­ra­mo­zás­hoz, ter­ve­zés­hez, kó­do­lás­hoz kö­tő­dő té­ma­kö­rök­ben szakmai blogot is in­dí­tottunk – fő­ként tan­folya­ma­ink te­ma­ti­ká­já­hoz kap­cso­lód­va, de azon is túl. Pél­dául in­for­ma­ti­ká­hoz, szá­mí­tás­tech­ni­ká­hoz, al­go­rit­mu­sok­hoz, IT szak­te­rü­let­hez, szak­mai ren­dez­vé­nyek­hez ál­ta­lá­ban és/vagy konk­ré­tan kö­tőd­ve. Három blog bejegyzés sorozatot készítettünk: IT karrier, IT történet és Tankockák témakörben. Hallgatóink visszajelzéseit is megosztjuk: Rólunk mondták, rólunk írták. Eddig 6 szerzőtől 8 kategóriában 181 blog bejegyzés készült el, amelyekre 719 hozzászólás érkezett.

it-tanfolyam.hu-slide18

 

Online jelenlétünk

  • Facebook ol­da­lunk: https://www.facebook.com/ittanfolyam.hu/
  • Privát Facebook cso­por­tunk: Java Playground (ak­tív és alum­ni hall­ga­tó­ink­nak)
  • Hon­la­punk: https://it-tanfolyam.hu/
  • Szakmai blogunk: https://it-tanfolyam.hu/blog/
  • Tananya­ga­ink: sa­ját ILIAS rend­szer­ben tesszük el­ér­he­tő­vé hall­ga­tó­ink szá­má­ra (tan­anyag, pre­zen­tá­ci­ó, pél­da­tár, min­ta­fel­a­dat, há­zi fel­a­dat, vi­deók, online teszt, online vizs­ga­fel­adat, online kon­zul­tá­ci­ó)
  • Pri­vát YouTube csa­tor­nánk: há­zi fel­ada­tok meg­ol­dá­sát tesszük köz­zé